KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU KORONAVIRUSA (Covid-19)


 

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU KORONAVIRUSA (Covid-19)

 

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNK broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine te članova 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (“Službe novine HNK”, br.5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16), te aktima Škole donosi se:

 

UVOD

Za vrijeme boravka učenika u školi dijete se mora osjećati sigurno i zdravstveno zaštićeno. Odgovornost za djetetovu sigurnost i zaštitu zdravlja, kao i rizik sekundarnog prenosa virusa iz škole u domove  i obratno dijele svi uposlenici Škole i roditelji učenika. Provedbom Kriznog plana poduzimaju se mjere zaštite učenika i uposlenika, i preciziraju se uloge svih uposlenika škole u osiguravanju sigurna i zdrava  okružja  u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

 

OPERATIVNI TIM

 

 1. Na ravnateljev prijedlog Nastavničko vijeće je imenovalo školski operativni tim kojem je zadaća, s ravnateljicom i Nastavničkim vijećem poduzimanje i praćenje aktivnosti za prevenciju pojave i suzbijanja širenja zaraze u radnim prostorima Škole te izradba naputaka i instrukcija.

 

 1. Operativni tim Kriznog plana čine:

 

1.Toni Čerkez,član predstavnik roditelja

2.Zoran Rajić,član Nastavničkog vijeća

3.Sandra Markić,član Nastavničkog vijeća

4.Antonija Mustapić,član nenasatvnog osoblja

5.Ivica Prskalo,član predstavnik lokalne zajednice

 

 1. Tim je formiran s ciljem zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom,
  kontinuiranoga praćenja epidemiološke situacije i organizacije rada u Školi shodno
  odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija.

 

CILJEVI KRIZNOG PLANA

 

 1. Koordinacija na razini škole –upoznati se s načinom izvedbe nastave i mjerama zaštite,provedena je odgovarajuća edukacija uposlenika.
 2. Propisane procedure provoditi svakodnevno pod nadzorom Operativnog tima i školskih dnevnih timova(dvije tročlane skupine dežurnih profesora).
 1. Definirati mjesta i vrijeme ulaska učenika u školu.
 2. Formirati timove za brze odgovore(krizni timovi na dnevnoj bazi).
 3. Poduzeti mjere prevencije,kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama.
 4. Procedure čišćenja i dezinfekcije:

-ispravno,kontinuirano,temeljito čišćenje okolnih površina vodom I deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije na razini škole

-dezinfekcija prostorija i radnih površina

-pranje ruku tekućim sapunom

-dezinfekcija obuće na ulazima u školu(posude sa spužvom natopljenom dezinfekcijskim sredstvom)
-postaviti dezinfekcijske”dozere”ispred svih ulaza u školu I ispred kabineta

7.Sigurnosni postupci –protokol o svim već spomenutim mjerama zaštite.

8.Provoditi brzu I redovitu internu komunikaciju.

9.Svakodnevno praćenje I evidentiranje stanja u školi kroz inernu dokumentaciju(zapisnici/evidencijske liste spremačica)

Protokoli postupanja u kriznim situacijama

Protokolima postupanja definirani   su :

 • mjere sigurnosti i zdravlja u ustanovi,(u skladu s već navedenim ciljevima Operativnog tima)
 • mjere prevencije,kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama provodit će se na sljedeći način:ako se kod nekoga učenika uoče simptomi Covida-19 predmetni profesor učenika će uputiti u izolacijsku prostoriju i o tom izvjestiti Operativni tim.Operativni tim potom izvještava roditelje koji se s učenikom javljaju obiteljskom liječniku koji će odlučiti o daljnjoj epidemiološkoj obradbi.
 • Obvezni postupci uposlenika ustanove u kriznim situacijama:ako se tijekom odvijanja nastave kod dva ili više slučajeva pojave simptomi bolesti čitav odjel se upućuje kući s obvezom javljanja liječniku obiteljske medicine o čemu se izvješćuje roditelje i epidemilošku službu;nastava za taj odjel se nastavlja odvijati na daljinu.
 • Interna dokumentacija-zapisnici,evidencijske liste i pripadajuće izjave popunjavaju se i čuvaju u arhivi uz svaki protokol i datum postupanja.

PREDMET I PRIMJENA

Krizni plan pripravnosti  izrađuje se zbog  pojave bolesti uzrokovane  koronavirusom (COVID-19) (u daljem tekstu: Plan).

Planom se utvrđuju:

 • higijenske mjere u Školi, koje se poduzimaju u kontekstu borbe protiv zarazne bolesti shodno naputcima nadležnih kriznih štožera, ministarstva zdravstva, drugih organa vlasti i Škole,
 • preporuke djelatnicima, učenicima i roditeljima kako reagirati i što  poduzeti u slučaju da neko od učenika ili osoblja bude zaražen korona virusom ili se sumnja da je obolio 

OPĆE MJERE UTVRĐENE PLANOM

 • mjere za prevenciju i kontrolu infekcije su ključne kako bi se osigurala zaštita učenika, uposlenika i roditelja i spriječio porast broja  slučajeva zaraze u  Školi,

-za provedbu higijenskih mjera dezinfekcije ruku i obuće zaduženo je tehničko i dežurno osoblje u školi

-prikupljati i ažurirati podtke o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju zaraženih u školi kako bi se osigurala prevencija za uposlenike ,učenike,roditelje i druge posjetitelje.

UPOSLENICI, UČENICI I RODITELJI  I MJERENJE TEMPERATURE

Rad u Školi se organizuje na slijedeći način  tako da se osigura međusobni razmak:

pri ulasku i izlasku iz Škole održavati međusobni razmak (najmanje 1,5m),koji je obilježen na ulazu.

pri ulasku u Školu učenicima i uposlenicima se mjeri temperatura nakon čega dezinficiraju obuću u posudi s dezinfekcijskim sredstvom.

-na ulazima su postavljeni „dozeri“ za dezinfekciju ruku,

-tijekom ulaska/izlaska u/iz škole,kretanja po školi izvan učionice i odlaska u toalet svi učenici su obvezni nositi masku(prekriti nos i usta),tijekom nastave nije obvezna uporaba maske ako je razmak među učenicima 1,5 m i više;nastavnici tijekom boravka u učionici nose vizire ili maske.

-da bi se smanjio kontakt među učenicima različitih odjela početak/završetak nastave i dolazak/izlazak iz škole organiziran je prema već utvrđenom rasporedu tako da učenici ne dolaze/izlaze istovremeno i da u školu dolaze/napuštaju odjeli po naprijed utvrđenom rasporedu

ULAZ BR.1

(glavni ulaz)

 

ULAZ BR.2

(srednji ulaz)

ulaz br.3

(sjeverni ulaz-dvorana)

kabinet odjel kabinet odjel kabinet odjel kabinet odjel
11 1.a 21 2.a p2 2.e 31 3.D
12 1.b 22 2.b p3 2.f 32 3.b
kabinet/Znanje 1.c 23 2.c p1 3.e 33 3.c
13 iv.a 24 2.d     34 3.A
14 iv.b        
15 iv.c            
VRIJEME ULASKA

12:45

 

VRIJEME ULASKA

12:50

VRIJEME ULASKA 3.e RAZREDA JE 12:55, IZLASKA 16:05, ULAZ BR.1
VRIJEME ULASKA

12:45

VRIJEME IZLASKA

16:00

VRIJEME IZLASKA

 

16:05

VRIJEME IZLASKA

 

16:00

Odjeli izlaze u razmaku od 1 minute,kontroliraju dežurni i predmetni nastavnici

RASPORED ZVONJENJA

 

1 13.00.-13.30
2. 13.35.-14.05
3. 14.10.-14.40
VELIKI ODMOR 15 MINUTA
4. 14.55.-15.25.
5. 15.30.-16.00

 

HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU, HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RADNOG PROSTORA

 • na početku školske godine organizirati edukaciju uposlenika i učenika o načinu i značaju kontinuirane provedbe preventivnih mjera,
 • redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom, sušenje papirnim ubrusima i odlaganje u korpe za otpatke s poklopcem,
 • na ulazu u školu i nekoliko dostupnih mjesta u školi postaviti“dozatore“ s dezinfekcijskim sredstvom za ruke i uputom za uporabu
 • čišćenje i dezinfekcija radnih površina, kvaka na vratima i prozorima, slavina u toaletima, prekidača za struju i sl. koje upotrebljava veći broj osoba najmanje dva puta dnevno,

-edukacija uposlenika škole koji rade na čišćenju i održavanju školskog objekta o dezinfekcijskim sredstvima koja  se upotrebljavaju, njihovoj pripremi i uporabi.

UČENICI IZ RIZIČNIH SKUPINA

 • za učenike koji boluju od neke kronične bolesti roditelji trebaju prije početka školske godine donijeti liječničko mišljenje o procjeni učenikova zdravstvenoga stanja i mogućnostima pohađanja nastave
 • u slučaju da učeniku liječnik ne preporučuje pohađanje nastave u školi potrebito je tom učeniku osigurati nastavu na daljinu
 • učenici koji žive s kroničnim bolesnicima,starima i iznemoglima ili drugim osobama iz rizičnih skupina ,nisu obvezni pohađati redovitu nastavu u školi te će se i za njih osigurati nastava na daljinu,uz izjavu o navedenom.

ORGANIZACIJA RADA I  PROSTORA

Učenici jednog razreda će pohađati nastavu u jednoj učionici (razredna, a ne kabinetska nastava).

U Školi će biti osigurano:

 • u jednoj klupi sjedit će jedan učenik,
 • školske klupe bit će razmaknute najmanje 1,5 metar,
 • tjelesni kontakti među odjelima bit će svedeni na najmanju moguću mjeru
 • obavezno provjetravanje prostorija najmanje dva puta dnevno (pola sata prije dolaska i pola sata nakon odlaska učenika),ako vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor
 • prolaz kroz zajedničke prostorije će biti organizovan tako da učenici različitih razreda prolaze naizmjenično po utvrđenom rasporedu,
 • školsko dvorište, holovi i hodnici će biti označeni zbog držanja predviđenog rastojanja (trakama, bojom).

 

Škola će:

-formirati timove za brze odgovore (krizni timovi na dnevnoj bazi sastoje se od tri dežurna nastavnika)

-dnevni tim(tri dežurna profesora): na ulazima u školu mjere temperaturu učenicima i djelatnicima pri čemu u zapisnik bilježi eventualnu pojavu visoke temperature te prati provedbu mjera

 • upozoriti uposlenike da izbjegavaju uporabu klimatizacijskih i ventilacijskih pomagala,
 • izvijestiti roditelje i učenike da učenici trebaju u školu donijeti užinu i ne dijeliti je sa drugim učenicima,(za vrijeme trajanja nastave ,ni za vrijeme velikog odmora,ne će biti moguće izlaziti škole radi kupovine užine)
 • upozoriti učenike da pri uporabi toaleta  održavaju distancu i obvezno peru ruke nakon uporabe toaleta
 • upozoriti uposlenike da drže distancu i da se što kraće zadržavaju u zajedničkim prostorijama,
 • upozoriti sve uposlenike Škole da su obvezni pravilno nositi maske/vizire koje prekrivaju usta i nos,
 • ako se nose jednokratne maske potrebno je nakon upotrebe odložiti u obilježene korpe s poklopcem, s kojima učenici nemaju doticaja
 • zadužiti dežurne nastavnike da vode računa o pridržavanju navedenih mjera na ulazu u Školu, u hodnicima i zajedničkim prostorijama, a svi nastavnici se u učionicama trebaju pridržavati propisanih mjera

-izvijestiti  uposlenike i učenike da će dnevni tim mjeriti tjelesnu temperaturu svakoga dana pri ulasku u školu ;u slučaju povećane tjelesne temperature uposlenik ne dolazi u školu nego te telefonski javlja ravnatelju i liječniku obiteljske medicine;roditelji učenika koji imaju povišenu temperaturu o tom izvješćuju razrednika i liječnika obiteljske medicine,a učenik ostaje u kući i slijedi liječničke upute

-predmet tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se samo na otvorenom prostoru ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju a nastavni proces odvijati će se korištenjem predviđene platforme

-ocijenjivanje će biti rijekom boravka učenika u školi izravnim kontaktom

ULAZAK U ZGRADU I SASTANCI

 

 • školske sastanke je moguće obaviti u skladu s epidemiološkim mjerama,a roditeljske sastanke obaviti video-vezom(ZOOM)telefonom…,a za učenike prvih razreda prvi roditeljski sastanak u prostorijama škole uz obvezne mjere epidemiološke zaštite
 • svaki dolazak u školu osoba koji nisu uposlenici ili učenici se mora ranije najaviti i biti odobren
 • neposredni rad i sastanci sa strankama reduciraju se na minimum, a prilikom održavanja pri čem se moraju  poštivati sve higijensko epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca)
 • sastanci će se organizirati u prostorijama koje omogućavaju održavanje potrebne distance (kabinet Znanja ),
 • svi individualni i roditeljski sastanci će se održavati telefonski ili video pozivom zoom aplikacija,
 • pošta se odlaže u poštansko sanduče smješteno na glavnom ulazu, a u slučaju preporučenih pošiljki na ulazu ih preuzima ovlaštena osoba.
 • Dostava kancelarijskog materijala,obroka,sredstava za čišćenje,tiska i ostaloga se preuzima na glavnom ulazu u školu.

 

DEZINFEKCIJA I HIGIJENA ŠKOLSKOG PROSTORA  

 

 • U skladu sa preporukama nadležnih dezinfekcija i higijena školskog prostora će se održavati prema Planu higijenskog održavanja prostora, čišćenja, dezinfekcije radnih površina i provjetravanja prostora kojeg Škola posjeduje,
 • U privitku ovoga Plana se nalaze obrasci evidencijskih lista s terminina, nazivom prostora, imenom i prezimenom osobe koja je realizirala  dezinfekciju, čišćenje, provjetravanje  školskog prostora,
 • Osobe zadužene za čišćenje i održavanje školskih površina svakodnevno popunjavaju evidencijske liste, u skladu sPlanom čišćenja.

Praćenje kontakata

 • Uposlenici Škole obvezni su voditi računa o osobama sa kojima su u zadnjih 48 sati bili na fizičkoj udaljenosti manjoj od 1,5 m i vremenski duže od 15 minuta (bliski kontakt),
 • U slučaju da je učenik testiran na koronavirus ili poslan u samoizolaciju od strane nadležnih službi, roditelji su obvezni telefonski izvijestiti Školu.

Izolacija učenika i nastavnika

 • Svi uposlenici Škole su obvezni ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura, iznad 36,9) te o tom izvijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Školu. Dužnost svih uposlenika  je postupiti na isto i ako su bili u kontaktu sa osobom oboljelom od koronavirusa ili su se vratili iz područja u kojima je registrirana pojava koronavirusa,
 • Uposlenika koji tijekom radnoga vremena osjeti neke od simptoma ravnatelj odmah udaljuje s nastave i prijavljuje slučaj nadležnim. U slučaju određivanja izolacije, uposlenik s blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu, a ako su teži slučajevi ide na bolovanje, a za odvijanje nastave osigurat će se odgovarajuća zamjena.
 • Učenika koji tijekom nastave osjeti neki od simptoma nastavnik šalje u prostoriju za izolaciju a operativni tim izvještava roditelje koji su dužni doći po učenika, do dolaska roditelja ili druge ovlaštene osobe  učenik boravi u prostoriji za izolaciju pod nadzorom odrasle osobe. Prilikom boravka u sobi poštuju se epidemiološke mjere udaljenosti i zaštitnih maski. Po napuštanju izolacijske prostorije, osoblje zaduženo za higijenu dezinficira sobu.

NASTAVA NA DALJINU

Ovisno o epidemiološkoj stiuaciji nastava na daljinu će se izvoditi u slučajevima:

 • Upućivanje skupine učenika jednog odjela na nastavu na daljinu,
 • Izolacije ili oboljenja učenika ili nastavnika,
 • Nepohađanja redovite nastave učenika ,
 • Za projektne aktivnosti, natjecanja, sudjelovanje  na natječajima, te uporabu e-book s  ciljem prevencije zaraze uporabom knjiga iz knjižnice

Prijenos dokumentacije i čuvanje predmeta i dokumentacije

-Uposlenici Škole su  obvezni  biti pripravni i imati: pismene priprave, mjesečne i godišnje planove, s pripadajućom  dokumentacijom za koju su zaduženi kako bi bila na raspolaganju, te  uredno voditi evidenciju o predmetima i dokumentaciji i uredno ih pohranjivati I prosljeđivati na školsku e –adresu u skladu s utvrđenim terminima;škola će arhivirati sve u vidu e dokumentacije

-Razredne knjige će biti dostupne samo u zbornici, a nastavnici će upisivati potrebite podatke također u zbornici, bez izmještanja i nošenja u učionice.

ŠKOLSKA RAČUNALA

-provjeravati ispravnost racunala s ciljem njihova osposobljavanja za rad s učenicima koji nastavu pohađaju na daljinu;postojeća platforma ostaje aktivna I upotrebljava se u odgojno-obrazovnom radu

-sve moguće aktivnosti nastave na daljinu će s erealizirati iz školskog IT kabineta

-u skladu s amogućnostima škola ustupa računalo nastavniku ili učeniku koje računalo ne posjeduje

PREPORUKE UPOSLENICIMA  I UČENICIMA

Preporučuje se, svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu s naputcima ,zapovijedima,te drugim aktima ovlaštenih institucija i tijela, te redovito dvosmjerno informisranje  škola,ministarstva, zdravstvenih ustanova,  i kriznih štožera.

ODGOVORNOST ZA POSTUPANJE PO PLANU

 1. Za postupanje po ovom planu i za njegovu primjenu odgovorni su svi uposlenici,
  u koordinaciji sa školskim operativnim timom.
 2. Ovaj plan primjenjuje se od dana njegova usvajanja, a mijenjat će se i dopunjavati shodno preporukama ,i zapovijedima nadležnih organa.

NEPRIDRŽAVANJE MJERA UTVRĐENIH PLANOM

Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim planom od uposlenika, učenika i roditelja Škole predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05).

Krizni plan pripravnosti je razmatran i usvojen na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj dana, 4.9.2020.godine, a urađen je u saradnji s predstavnicima roditelja i učenika Škole.

Školski odbor škole je upoznat sa Kriznim planom pripravnosti.

Krizni plan pripravnosti objaviti na oglasnoj ploči,internetskoj stranici škole i s njegovim sadržajem upoznati sve učenike,roditelje i djelatnike  škole.

 

 

 

Ravnateljica

 Ivana  Novak  prof. 

 

 

 

 

Share This: